Guitar Hero 3 Bundle Game and Guitar

Všechno lidstvo by se dalo rozdìlit do dvou základních skupin. Do té první patøí kytaristé. Ve druhé se pak nachází zbytek, který by si pøál se kytaristy stát.

Je to tak. Novodobí hrdinové nenesou na hrudích super úèinné støelné zbranì. Namísto nich mají na bedrech øemenem zavìšené elektrické kytary, které jim spolehlivì otevírají cestu ke slávì, uznání, zajištìné penzi a samozøejmì i dívèím srdcím. Tøetí pøírùstek do oblíbené muzikální série Guitar Hero opìt nabízí strhující simulaci pùsobivých kytarových riffù, množství legendárních skladeb (a to pøekvapivì nejen z žánru rocku) a vítanou možnost multiplayeru. Pøestože WiiMote je žánrovì univerzální a nevyhranìná ovládací periferie, k preciznímu a støelhbitému sólu bude lépe sáhnout po speciálním ovladaèi ve tvaru elektrické kytary – ve Wii verzi pochopitelnì bezdrátové. A už tedy patøíte do kterékoliv ze dvou zmínìných skupin, nenechte si ujít šanci užít si své hvìzdné minuty slávy ve svìtle bodových reflektorù. Doprovodit hømotnou hrou Alice Coopera, anebo se postavit po bok legendárních hvìzd z formací Metallica, Slipknot, Black Sabbath anebo nestárnoucích jižanských vousáèù ZZ TOP – takové sny se díky titulu Guitar Hero III stávají neodolatelnou realitou!