Guitar Hero 4: World Tour super bundle

Další pokraèování úspìšné videoherní hudební série se vrací na Wii a pøináší s sebou opìt hity oblíbených klasických a moderních rockových kapel všech dob, vèetnì napø. Van Halen, Linkin Park, The Eagles, Sublime a mnoho dalších. Navíc nabízí hra mnohem více lokální hudby ke stažení než kdykoli pøedtím na všech next-gen konzolích. Zaèínající rockové hvìzdy budou mít rovnìž „tvùrèí licenci“, aby si ve høe mohli pøizpùsobit cokoli – od vzhledu své postavy a nástrojù své kapely až po loga a recenze svých alb.

Kromì novì navrženého ovládání kytary, které lépe reaguje na hráèovy „pokyny“, a mikrofonu pøináší Guitar Hero World Tour nejrealistiètìjší zážitky z bubnování v oblasti videoher – s autentickými elektronickými bicími. Hra nabízí tøi podložky bubnu, dva cimbály a basový kopák.

Guitar Hero World Tour pøináší více zpùsobù, jak hrát, než kdy pøedtím. Virtuální hudebníci mohou žít ve své rock-and-rollové pøedstavì pøi hraní buï na samostatný nástroj, nebo na libovolnou kombinaci nástrojù, a to vše jako doplnìk k celkovým zkušenostem kapely. Kromì všech on-line herních režimù z Guitar Hero III: Legends of Rock pøedstavuje Guitar Hero World Tour mód „Bitva kapel“, který umožòuje, aby se pøipojilo osm hráèù online a úkolem každé kapely je urèit, která je nejlepší z nejlepších. V módu „Kapely“ si spolu mohou zajamovat až ètyøi hráèi online nebo offline, jak budou postupovat hrou. A v singleplayerovém módu „Kariéra“ mohou hráèi jamovat na jakýkoli nástroj v dané oblasti, který sleduje pokroky v poøadí podle výbìru hráèù.

Herní nové „Hudební studio“ umožòuje hráèi vyjádøit svou hudební kreativitu tím, že mu umožní pøístup zcela podle jeho pøání k jakémukoli nástroji pro vytvoøení digitální hudby úplnì od nuly, s využitím všech nástrojù. Tyto skladby pak mùže hrát hráè pøímo ve høe. Hudební tvùrci budou mít rovnìž možnost podìlit se o své nahrávky s pøáteli online prostøednictvím GHTunes, pøièemž statní hráèi mohou stáhnout jejich jedineèné skladby a pøehrávat si je.

Souèástí balení je maketa kytary, bubny a mikrofon.