Hamsterz 2

Køeèíci mají úsmìv na líci!

Tedy vlastnì budou mít – pokud se ovšem jejich pìstování ujmete právì vy! Roztomilí a uèenliví hlodavci z titulu Hammsterz 2 ocení zejména dùmyslnì navržené boxy, které jim nabídnou dostatek aktivního vyžití. Titul podporuje ovládání pomocí dotykového displeje Nintenda DS stejnì jako zabudovaný mikrofon, pomocí nìhož mùžete s vašimi zvíøecími svìøenci komunikovat mluveným slovem. Budete-li pøi chovu úspìšní, otevøe se vám pøístup k finanèním prostøedkùm, díky kterým je možné jak rozšíøit poèet èlenù vaší minifarmy, tak i zútulnit zvíøecí pøíbytky a zvýšit kvalitu poskytované péèe.