Harvest Moon DS: Island of Happiness

Život na ostrovì radosti má své nenapodobitelné kouzlo! Propadnìte mu a staòte se úspìšným farmáøem!

V titulu „Harvest Moon: Island of Happiness“ dostáváte jedineènou pøíležitost vybudovat a zušlechovat svùj vlastní kousek hospodáøství. Novinkou je jednak pokroèilá úroveò technického zpracování (grafika je kompletnì trojrozmìrná!) a jednak postupné osidlování ostrova. Na úplném poèátku hry máte jen pár sousedù, což se ovšem rychle zmìní. Zmìny postihly i hospodaøení – pøi výsadbì a zalévání zemìdìlských plodin je tøeba brát v úvahu vedle dalších faktorù i aktuálnì panující poèasí. Všechny èinnosti spjaté s farmaøením mají formu zábavných miniher, které se ovládají pomocí stylusu a dotykové obrazovky. Kromì hospodáøské lopoty hra nabízí i vítaná povyražení jako napøíklad rybaøení, úèast na mysliveckých honech nebo velkolepé výpravy za hledáním záhadných pokladù. Romanticky orientovaná èást hráèské obce jistì uvítá možnost volby pohlaví hlavního hrdiny (hrdinky), možnost vstoupit do manželského svazku s kýmkoliv z desítky možných partnerù a zapojení se do mnoha významných spoleèenských akcí! Díky internetové službì Nintendo Wi-Fi Connection se navíc mùžete družit s virtuálními farmáøi z celého svìta!