Harvest Moon: Magical Melody

„A to máte zorat, zasít, zalít, pohnojit a nakonec sklidit.“

Pokud jste nìkdy koketovali s myšlenou stát se virtuálním farmáøem, v podobì titulu Harvest Moon Wii dostáváte jedineènou pøíležitost vybudovat a zušlechovat svùj vlastní kousek hospodáøské usedlosti. Všechny èinnosti spjaté s farmaøením mají formu zábavných miniher a jak se dalo oèekávat, všechny z nich využívají ovládání pomocí osvìdèené kombinace WiiMote a nunchaku. Tentokrát je však celá situace o to komplikovanìjší, že virtuální víska, kterou spoleènì s dalšími farmáøi a kolchozníky obýváte, trpí katastrofální nepøízní osudu a o každý výpìstek musí tvrdì usilovat. Všichni tak spoléhají na mladého hrdinu (tedy vás), který svým všestranným nasazením pøekoná hubená léta a v celém zemìdìlské usedlosti opìt nastane zasloužený blahobyt.