Heroes of Mana

Chrabøí hrdinové bez báznì a hany, mocní vládci magie, znovu nadešel váš èas!

Další poèin z „Mana“ série od vývojáøské spoleènosti Square Enix nabídne zcela v souladu s filozofií zabìhlé znaèky vyvážený mix strategického a RPG žánru. Hlavní hrdina – pilot vzdušného korábu Roger – bude navíc moci sbírat výchozí suroviny, které mu umožní „pøièarovat“ na svou stranu spolubojovníky, po jejichž boku se posléze postaví poèetným zástupùm nepøátel. Ti zcela nepøekvapivì usilují o získání nadvlády nad mírumilovným královstvím Pendan a neštítí se pøitom jakékoliv podlosti. Použitý bojový systém reflektující vývoj vaší družiny je oèividnì inspirován titulem Final Fantasy Tactics, což však není výtka, ale potìšitelná skuteènost zaruèující vysokou úroveò taktizování a svìží hratelnosti.