Horsez

Tato simulace z koòského prostøedí nabízí:
– Starejte se o své konì a odpovídejte za jejich potøeby.
– Staòte se nejlepším studentem v šesti soutìžích a 18 rùzných kolech.
– Realistický pohyb chycených koní.
– Promìnlivé prostøedí – Skotsko, Maroko, USA.
– Poprvé se mùžete starat o roztomilé høíbì.