Iron Man 2

Iron Man 2 je akèní hra podle stejnojmeného pokraèování blockbuster filmu. Dovoluje hráèùm plnì zažít sílu Iron Mana ve skvìlém destruktivním prostøedím, s epickými nepøáteli, spoustou sobojù a s inovativními reálnými bojovými pohyby.

Tento zcela nový pøíbìh zavede hráèe hluboko do svìta strojù a robotù, budou bojovat proti takovým nepøátelùm jako je tøeba nezapomenutelný Crimson Dynamo a zakusí válku strojù.

Herní vlastnosti

  • Hledejte, vyvíjejte a zušlechujte – pøipravte se na zvolené mise stavbou a úpravou vašeho vybavení
  • Epiètí nepøátelé a filmové akce – vykonejte super hrdinské skutky a vyhrajte souboje proti darebákùm bìhem globální krize
  • Bezkonkurenèní palebná síla – pocite sílu Iron Manské výzbroje
  • Jdìte za hranice filmu – unikátní pøíbìh od MARVEL spisovatele Matta Fractiona pøináší zcela nový svìt Tonyho Starka s novými lokacemi, scénáøemi i padouchy.

Minimální konfigurace
– Nintendo DS