Just Dance Kids

Po pøevratném úspìchu v hudebních titulech, pøichází Just dance se speciální verzí pro nejmenší. Just Dance Kids je urèený hlavnì pro dìti, aby si mohli užívat pohybu, nauèili se nové taneèní kreace a zazpívali si známé písnièky.

Just Dance Kids pøináší více než 40 bláznivých tancù vytvoøených profesionálními choreografy ale samozøejmì i dìtmi samotnými. Menší dìti si zamilují tance ze svých oblíbených televizních poøadù a hlavnì si budou moci zahrát i se svými kamarády, hra podporuje až 4 hráèe najednou. Dance Party Mod umožní nepøetržité pøehrávání všech písnièek, bez nutnosti procházení menu, takže je dìtem jenom spustíte a dìtská party mùže zaèít. Díky speciální funkci mohou rodièe sledovat kolik kalorií bylo spáleno, playlist a oblíbené písnièky jejich dítìte a také jak dlouho dìti hrály.

Nejlepší taneèní zábava pro vaše ratolesti!

Minimální konfigurace

  • konzole Nintendo Wii