Lego Indiana Jones: The Original Advetures

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures spojuje zábavu a kreativitu LEGA se schopnosti a odvážnou non-stop akcí, kterou znají všichni fanoušci Indiany Jonese ze tøech pùvodních filmových dobrodružství (Indiana Jones a Dobyvatelé ztracené archy, Indiana Jones a Chrám zkázy a Indiana Jones a Poslední køížová výprava). Vydejte se tedy spolu s LEGO Dr. Jonesem do džunglí Jižní Ameriky i na vrcholky indických hor. Fanoušci mohou stavìt, bojovat a hledat svou cestu za pomoci oblíbených filmových momentù, od Indyho spuštìní se mezi hady po úprk pøed valícími se balvany.

Samozøejmì se bude tento archeolog – dobrodruh ohánìt svým bièem ve všech klasických okamžicích s pomocí mnoha známých postav, jako jsou Marion Ravenwood nebo Kraas. Hráèi mohou také kombinovat èásti tìl více než 60 hratelných postav a vytvoøit nové hrdiny pøesnì podle svých pøestav.

Hra nabízí:

  • Oblíbený hrdina v nezamìnitelném klobouku se vrací na filmové plátno v novém snímku Indiana Jones a Království køišálové lebky. Oslavte tento velkolepý návrat vzpomínkami na jeho pøedchozí filmová dobrodružství spolu s LEGO Indiana Jones.
  • The Original Adventure obsahuje nezamìnitelný a dobøe známý humor klasického Indiana Jonese.
  • Použijte Indyho biè jako multifunkèní útoènou zbraò, prostøedek k odzbrojení protivníka, pomocníka pøi cestì pøes alternativní cesty nebo pøi aktivování rùzných pák, komunikujte pomocí nìho se svìtem LEGO objektù a puzzlí.
  • V LEGO Indy jsou postavy poprvé zasazeny do svého prostøedí, mohou plavat, šplhat, slézat skalní lišty a vyzvednout a posunout objekty.
  • Používejte rùzné zbranì z okolí v boji proti nepøátelùm (napø. židle, zbranì, meèe, láhve).
  • Odemknìte více než 60 hratelných postav, vèetnì nièemù i Indyho pomocníkù (Marion Ravenwood, Kraas, Rene Belloq, Willie Scott, Marcus Brody, Jones senior a Mola Ram).
  • Vytvoøte jedineèné hratelné charaktery, jako je Sallah Scott nebo Mola Round, smícháním a pøiøazením LEGO èástí tìla ostatních hratelných postav.
  • Objevujte planetu a øešte hádanky, které podporují kreativní myšlení, s využitím týmové práce a unikátních stavitelských situací možných pouze v LEGO svìtì.
  • Kooperativní hraní hry nabádá rodièe, aby se podìlili o dìdictví Indiana Jonese se svými dìtmi zábavným a humorným zpùsobem.