Lock’s Quest

Hráèi pøebírají roli hrdiny Locka, což je Archineer (èásteènì architekt, èásteènì inženýr), který využívá své dovednosti k vybudování nových struktur kolem posvátného Zdroje Artefaktù, aby ho definitivnì ochránil od infiltrace. Hráèi mohou využívat rùzné materiály, jako je kámen, kov nebo døevo, aby vytvoøili a navrhli obranné vìže na bitevním poli. Existují zde také nepøedvídatelné zbranì, jako jsou pasti s pohyblivým pískem a dìla s lepidlem, které hráè mùže využít k útoku nebo zpomalení nepøátel. Hra podporuje i multiplayer – buï lokálnì pomocí „multi-card-play“ nebo s hráèi z celého svìta prostøednictvím služby Nintendo Wi-Fi Connection.