Lost Magic

Akènì ladìné RPG s podporou multiplayeru – takových titulù rozhodnì nevycházejí desítky roènì. Evropská premiéra Lost Magicu pod taktovkou spoleènosti UbiSoft slibuje poutavou dìjovou linii, v níž nebude nouze o pøekvapivé zvraty, propracovaný bojový systém, atraktivní technické zpracování a návdavkem pøidává možnost souèasné hry dvou hráèù. Tajemné síly usilují o rozpoutání kruté války a nadvlády všeobecného chaosu a jak už to v takových pøípadech bývá, osud celého svìta závisí na odhodlání a chrabrých èinech jediného hrdiny. Tím je mladý mág Isaak, který se bude muset vydat na nebezpeènou a strastiplnou pou za záchranou sedmi kouzelných hùlek, o jejichž získání usilují poèetné armády monster. Neházejte však zbabìle stylus do žita – uchopte ho coby kouzelnou hùlku a na dotykový displej naèrtnìte nìkterou ze stovek mocných èarodìjných run!

– Kouzlete se stylusem – váš stylus bude vaše kouzelná hùlka

– Mùžete použít až 350 rùzných magických kombinací

– Sbírejte a ovládejte monstra – nauète monstra používat speciální dovednosti a využijte je jako výhodu v bitvì

– Ovládejte jednotky pøímo na obrazovce použitím point-and-click, které hráèi strategických her na PC využívají již léta

– Vytvoøte nové postavy a bojujte s pøáteli pøes Wi-Fi