Lucas LEGO Star Wars: The Complete Saga

„Jsem tvùj otec, Luku.“
„Ne, Darthvadere, to nemùže být pravda!“

Nejen skalní fanoušci fenoménu Hvìzdných válek nadšenì zaplesají nad naditou akèní nadílkou. K obìma dílùm LEGO Star Wars pøibyly zcela nové úrovnì, logická puzzle podmiòující další postup ve høe i zcela nové hratelné postavy! Pokud však toužíte po úplnì unikátní Star Wars postavì navržené kompletnì podle vašeho gusta, není to žádný problém – v pøiloženém editoru je možné jak modifikovat stávající, tak i vytváøet zcela nové herní charaktery. Ovládání pomocí stylusu a dotykové obrazovky stejnì jako dùmyslné využití obou displejù èiní DS verzi opulentního Star Wars opusu naprosto výjimeènou. Díky lokálnímu multiplayeru se navíc do velkolepého svìta Star Wars stylizovaného do kostièkového lego prostøedí mohou vydat i dva hráèi souèasnì!