Madagascar 2

V návaznosti na úspìšný film z roku 2005 Madagascar a nejoblíbenìjší dìtskou hru podle tohoto filmu pøichází zbrusu nové dobrodružství ve høe Madagascar: Escape 2 Africa. Hra je vytvoøena na základì chystaného filmu od Dream Works Animation. S proslulou ètveøicí zvíøat ze zoo – lvem Alexem, zebrou Martinem, žirafou Melmanem a hrošicí Glorií – a celou ztøeštìnou partou z Madagaskaru se hráèi vydají na akcí nabitou cestu za záchranu Africké savany. Hráèi se vtìlí do rolí všech oblíbených postav (vèetnì mazaných tuèòákù) a musí projít 12 nevšedních úrovní, obsahujících rùzná divoká dobrodružství a zábavné minihry. Jako pøídavek k rozmanité høe pro jednoho hráèe pøináší Madagascar: Escape 2 Africa i mód turnaje pro více hráèù, kteøí mohou hrát buï spolu nebo proti sobì.

Hra nabízí:

  • Prožijte zbrusu nová dobrodružství z filmu a nìco navíc
  • Zahrajte si v roli svých oblíbencù z filmu
  • Dobrodružství se odehrává ve 12 akcí nabitých úrovních
  • Objevte nové a naprosto unikátní prostøedí
  • Nové minihry módu turnaje pro více hráèù