Madden NFL 06

• Ovládání All-New QB Vision – Pravá páèka slouží k správnému míøení pøihrávek.

• New QB Precision Placement – Namiøte svoji ránu pøesnì tam, kam chcete. Použijte levou páèku, vyhnìte se obráncùm a pošlete míè na správné místo.

• Režim NFL Superstar – Skvìlá hra pro jednoho hráèe umožòuje nový zpùsob hry. Vytvoøte Superstar a proveïte ji životem na høišti.

• Televizní vysílání – Díky autentickému snímání kamerami z nejrùznìjších úhlù, vylepšené grafice, novým komentátorùm a krátkým støihùm se budete cítit jako ve skuteèném vysílání NFL.

• All-New Truck Stick Control – Braòte se útoèníkùm, nenechte se složit obránci a vyklièkujte si cestu polem hráèù.