Madden NFL 08

Zjistìte, co to je, být polním generálem, který dìlá klíèová osobní rozhodnutí na obou stránkách míèe bìhem hraní nejvìtších momentù pøi hraní amerického fotbalu ve høe Madden NFL 08. Rychle identifikujte nejsilnìjší hráèe na høišti a pohybujte jimi do správných pozic tak, abyste se pøizpùsobili co nejlépe mìnícím se podmínkám hry. Využijte silné stránky týmu pøi okamžitém zjišování schémat vašich protivníkù a reagujte na jejich akce, jakmile se chopíte míèe. Herní systém vám umožní analyzovat hru vašeho soupeøe ještì pøed zaèátkem zápasu. Díky tomu odhalíte lépe jeho slabiny a bìhem hry snadnìji vytvoøíte tlak.

Hra nabízí:
Zbrusu nový snímací a reagující systém: Hráè je schopný rychle identifikovat ikony silných a slabých stránek hráèù na høišti, které mu poskytující okamžité zjištìní toho, co bude dìlat jeho protivník. Rychlá reakce, vytváøení tlaku a využívání slabých stránek protivníkù budou ve høe hrát dùležitou roli.

Zbrusu nový mód první linie: Pøevezmìte plnou kontrolu nad každým aspektem hry. Vytvoøte technicky odpovídající stadión, nastavte slevové ceny, najmìte pomocné trenéry, navrhnìte hráèe, øiïte všechny operace od shora dolù a vytvoøte vlastní „dynastii“.

Prsten šampiónù: Zvyšujte svou úroveò Madden hráèù a získejte herní ceny, která vám pomohou vytvoøit a upravit si vlastní kruh šampiónù.

Nepøekonatelný Madden: Zbrusu nové pohyby hráèù vèetnì automatických pohybù, zpìtných posunù a tlakù a ultra hladké hraní hry poskytují doposud nejrealistiètìjší herní zkušenosti NFL.