Magical Starsign

Studenti Will O’ Wisp magické akademie mají malý problém: Jejich uèitelka záhadnì zmizela. Po zabavení nìkolika vesmírných raket se vydají na její záchranu a zažijí podivná (a nìkdy i strašidelná) dobrodružstvích pøi putování vesmírem. Hráèovým úkolem je zachránit jak svoje spolužáky tak i uèitelku a možná i celou sluneèní soustavou, když už bude v tom zachraòování…

Madeleine jakožto respektovaná a zkušená uèitelka na Will O’ Wisp magické akademii sdìlí svým studentùm, že se bude muset vydat na nebezpeènou vesmírnou misi, a proto je musí vycvièit v boji. Po nìjaké dobì, co se uèitelka neozývá, studenti narazí na hangár s vesmírnými raketami. Každý z nich obsadí svojí loï a shodou okolností skonèí každý na jiné planetì. Hráè cestuje z jedné planety na druhou a zachraòuje spolužáky. Spoleènì se pak dozvídají o ïábelském èarodìji – bývalém studentu akademie, který se nyní snaží znièit realitu. Toho budou muset nakonec všichni studenti spoleènì porazit.

Hra nabízí:
– Hráè bude prozkoumávat cizí planety a setkávat se s cizími kulturami ve stylu sci-fi pøi odhalování tajemství skrývajícími se za zmizením uèitelky.
– Hráè si mùže vybrat mezi chlapcem a dívkou. Zachránìní studenti budou tvoøit zbytek jeho party a každý z nich bude mít urèitou specializaci na rùzný druh magie.
– Za pomocí stylusu bude hráè ovládat veškerou svou èinnost od boje pøes dialogy až po vybavování spojencù. Intuitivní ovládání zajistí, že se každý hráè lehce dostane do hry a stane se tak mistrem magie.
– Za dobrodružstvím se mùže vydat až šest hráèù najednou, kteøí pak mohou prozkoumávat spoleènì temná zákoutí dungeonù.