Make 10: A Journey of Numbers

Cestujte magickou zemí, kde budou vaše matematické schopnosti otestovány zábavnými úkoly, které se všechny soustøedí na velmi zvláštní èíslo. Jak již název hry napovídá, oním zvláštním èíslem je 10, a abyste pomohli pohádkovým bytostem zemì Make 10, budete muset vyøešit záludné matematické úlohy, v nichž je odpovìï vždy stejná, ale øešení není ani zdaleka tak jednoduché!

Make 10: A journey of numbers využívá dotykovou obrazovku Nintenda DS a obsahuje více než 30 rùzných cvièení, které vás pøinutí kombinovat vaše matematické a logické schopnosti. Budete muset sèítat, odèítat a násobit, abyste dosáhli výsledku 10! Bìhem vaší cesty vás budou k co nejlepším výkonùm podnìcovat blázniví obyvatelé zemì Make 10, kteøí s vámi budou soutìžit a smìrovat vás k novým úkolùm.

Mezi úkoly, se kterými se v zemi Make 10 setkáte, jsou Udìlejme desítku, Sèítání nebo odèítání a Umísování kamenù. V Udìlejme desítku musíte rychle pøemýšlet a v èasovém limitu se rozhodnout, zda k èíslùm, zobrazovaným pohádkovými bytostmi, pøièítat, nebo je násobit. Ve Sèítání nebo odèítání doplòujete znaménka + a – na správná místa tak, aby byl výsledek 10, zatímco v Umísování kamenù používáte kameny pro zakrývání èísel, které se nehodí pro dosažení vašeho cíle – dosažení magického èísla.

Mnoho Obtížných úrovní znamená, že své schopnosti mùžete otestovat øešením problémù, které odpovídají vašim matematickým schopnostem. Pøi hledání mistrù desítek (kterých je mimochodem jen 9) se budete setkávat se stále složitìjšími úlohami. Díky DS Download Play mùžete z vašeho DS zasílat rùzné úlohy vašim pøátelùm a ti si tak mohou Make 10 vyzkoušet.