Mario Kart + Wheel

Populární závodní záležitost s Mariem a jeho „vyvolenými“ kolegy ze stáje spoleènosti Nintendo pøichází v exkluzivní Wii verzi. Takže rychle na startovní èáru!

Nic z toho, co sérii Mario Kart katapultovalo na výsluní hráèského zájmu zde nechybí. Naopak – návdavkem se doèkáme dùmyslného využití WiiMotu a podpory internetové online služby Nintendo WFC, stejnì jako vkusný „facelift“ ve všech myslitelných smìrech. Tratì, závodníci, pøedmìty doèasnì vylepšující jejich vlastnosti – to vše ožívá a nabízí dosud netušené možnosti. Vizuální stránka hry je naprosto podmanivá: stromy lemující závodištì se kolébají ve vìtru, výfuky nápaditých vozítek produkují efektní oblaka kouøe a dýmu a do toho navíc padá drobný d隝. Nejedná se však pouze o líbivé efekty – veškeré èinnosti pøímo ovlivòují hratelnost a situaci na trati. Závodní záležitost samozøejmì pøísluší i adekvátní ovládání – zde vydaøená maketa volantu, do níž staèí vložit WiiMote ovladaè a vyrazit na vzrušující cestu za získáním èetných závodnických trofejí. Optimálnì samozøejmì ve spoleènosti dalších hráèù – díky online podpoøe pak mùžete zápolit s doslova celým svìtem!

Další informace o této høe naleznete v následujících novinkách:
Multiplayer & Mario Kart Wii kanál
Ovládání & Wii Wheel
Charaktery & vozidla