Mario Sports Mix

Mario Sports Mix
Wii Sports a další sportovní tituly Vás již omrzely? Tak se pøipravte na bláznivou kompilaci ètyø sportovních her, ve kterých proti sobì nastoupí karikatury Mii, Mario, jeho pøíbuzní a známí ze Høíbkového království a Ti nejvìtší hrdinové ze her od Square-Enix. Usuïte sami – nezní to skvìle?

Náplò hry
Basketbal, volejbal, vybíjená a hokej. To je ètveøice sportovních disciplín, ve kterých se utkáte s tìmi nejznámìjšími postavami z dìjin videoher. Mùžete si vybrat zda nastoupíte za sebe a zvolíte tak svoji èi jinou karikaturu Mii anebo zda si vyberete Maria, nìkoho z jeho pøátel (Peach, Daisy, Yoshi, Toad, Wario a mnoho dalších) nebo jednu z proslavených postav ze her od Square-Enix.

Volba charakteru
A už si vyberete koho chcete, mìjte na pamìti, že výbìr charakteru mùže mít klíèový dopad na výsledek hry, nebo každá postava má jiné pøednosti, jiné rozložení sil a svoji vlastní tajnou zbraò èi super-vlastnost. Sestra princezny Peach, Daisy, tak mùže zavalit své protihráèe zásobou kvìtin a zlý bratranec Maria, Wario umí zastrašit každého èlena druhého týmu svoji silou.

Ovládání
Jak jste možná zjistili, díky ovladaèùm Wii Remote a jeho druhé èásti, Nunchuku, se sice hra ovládá realistiètìji, ale jelikož se jedná o sportovní titul s Máriem, oèekávejte èistokrevnou arkádu. A podobnì jako v každé sportovní høe, ve které vystupuje tento italský instalatér s knírkem, si mùžete vybrat z nìkolika šampionátù. V Mario Sports Mix jsou v každé ze ètyø disciplín tøi: Høibový, Kvìtinový a Hvìzdný. V každém z nich se musíte prosadit proti osmi družstvùm a jako odmìnu nezískáte pouze pohár, ale odemknou se Vám také nové herní možnosti a postavy.

Možnosti titulu
Jako vždy mùžete hrát nejen sámi, ale také s pøáteli a to samozøejmì jak z pohodlí domova, tak online pøes službu Nintendo Wi-Fi Connenction.

Aby nenastala nuda, mùžeme zaruèit, že žádný turnaj se nepodobá druhému a také druhý nebo tøetí pokus mùže stát za to. Po prvním dohrání se Vám totiž mohou odemknout alternativní cesty, které Vás povedou k novým výzvám, dodateèným mincím èi k minihrám, kterých jsou ve celé høe celkem ètyøi a které jsou silnì inspirováný jednotlivými disciplínami Mario Sports Mix.

Minimální požadavky:
– herní konzole Wii
– ovladaè Wii Remote
– ovladaè Nunchuk