Maths Training

Øeditel japonské základní školy Kageyama Hidea je odpovìdný za unikátní výukovou matematickou metodu, kterou díky potenciálu Nintenda DS zhmotnil do atraktivní videoherní podoby. Zmínìný handheld budou hráèi svírat jako knihu a k pøesnému a intuitivnímu ovládání poslouží stylus a dotyková obrazovka.

Základní myšlenkou nového zábavnì edukaèního poèinu je stimulace mozkových funkcí. Základní herní pole je tvoøeno møížkou o rozmìrech 10×10 bunìk (tedy rovná stovka), pøièemž každá z nich reprezentuje odlišný matematický úkon, k jejímuž vyøešení vede cesta skrze správnou kombinaci èíselných hodnot z postranních sloupcù a øádek zmínìné møížky. Dále mùžete svá mozková centra potrápit mnoha dalšími matematickými disciplínami.

Hra nabízí:

  • Nabídka základní tématické trojice matematických disciplín se zmìní pokaždé, když hráè dosáhne další úrovnì (v pravidelných pìtidenních intervalech)
  • V závislosti na rychlosti a pøesnosti vašeho poèínání budete odmìnìni bronzovou, støíbrnou èi dokonce zlatou medailí – nejlepší dosažené výsledky každé disciplíny se navíc uchovávají v pøehledné tabulce
  • Hra peèlivì sleduje vaše dennodenní poèínání a znaèí jej v zabudovaném kalendáøi

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.