Medal of Honor: Vanguard

Užijte si zaøazení do 82. letecké divize jako Frank Keegan v Medal of Honor Vanguard. Z operace Eskymák, která se odehrává na bøezích Sicílie, budete pøevelen do operace Varsity. Provedete výsadek nad nacistickým Nìmeckém, skoèíte za nepøátelskou linii a budete bojovat epickou bitvu Druhé svìtové války, která udìlala z amerických výsadkáøù hrdiny. Budete si moci vybrat z øady autentických, pøizpùsobitelných zbraní, které Vám budou k dispozici, pøièemž každá hra má odlišné vlastnosti. Prostøednictvím grafické a bojové síly Vám Medal of Honor Vanguard pøedává øízení zápasu za svobodu Evropy.Hra nabízí:
– Reálnì vypadající situace testují Vaše strategie a reflexy na bojišti.
– Prùbìh bitvy je ve Vašich rukou – mùžete bìžet a støílet a tím zahnat nepøítele nebo použijte strategii záškodníkù a peèlivì odstøelujte nepøítele z úkrytu.
– Díky vysoké vìrnosti obrazovému materiálu ohromuje bojištì Medal of Honor svou pøedstavivostí.
– Spojenci Vám poskytnou taktické informace, které budete potøebovat pro pøežití ve výbušné a neustále se mìnící váleèné zónì.
– Ovládání prostøednictvím sady Wii Remote a Nunchaku plnì využívá možností konzole Wii.