Meteos

Máte rychlé prsty a bystrý úsudek? Pak právì pro vás je urèen nejnovìjší logický rychlík z dílen samotného Nintenda. Nechybí mu spád a chytlavost legendárního Tetrisu, dokonalé technické zpracování a samozøejmì i unikátní systém ovládání využívající bohaté možnosti Nintenda DS. Herní koncept je jednoduchý: pomocí stylusu se budete snažit zabránit padajícím blokùm zaplnit obrazovku. Na poèátku herní pole zeje prázdnotou, ale rychle se zaèíná zaplòovat padajícími objekty. Úkolem hráèe je pøesunovat a natáèet tyto bloky tak, aby v horizontálním èi vertikálním smìru spojily alespoò tøi stejné èásti a ty posléze “vystøelily” pryè z herní obrazovky a tím získaly tolik potøebný prostor. Každé seskupení stejných blokù totiž po zkompletování nièí vše, co mu stojí v cestì, èímž se otevírají netušené možnosti pro taktizování. Odpálením jednoho celku tak mùžete odstartovat celou lavinu akcí a reakcí!

Herní pravidla jsou velmi jednoduchá a rychle osvojitelná, vzhled úrovní však rozmanitý a nápaditý. Ovládání stylusem je mnohem intuitivnìjší než zuøivé maèkání tlaèítek. Vìøte nám – døíve èi pozdìji mu pøijdete na chu!

Atraktivní hratelnost, množství herních módù i dùmyslnì skryté bonusy – to vše vzdaluje Meteos od nebezpeèí úpadku do stereotypu.Více než 30 planet, každá má vlastní mimozemskou rasu, hudbu, styl blokù a gravitaèní pravidla. A bonbónek nakonec-Meteos mùžou hrát až 4 hráèi najednou, a to pouze s 1 hrou!