Might and Magic Clash Of Heroes

Puzzle RPG z populárního svìta Might and Magic, tentokrát pøichází v pøíbìhu Clash of Heroes. Skrz pìt epických pøíbìhù se hráèi ponoøí do tahových RPG soubojù a jejich prostøednictvím tak zachrání svìt Ashan pøed ïábelským chaosem.

Ashan je svìt legendárních hrdinù. Hrdí elfové hlídají smaragdový les Irollan. Mocní rytíøi vládnou poddadným v Griffinovì øíši. Ponuøí Necromancerové uctívají v Hereshovské pustinì temné démony uvìznìné v Sheoghu, jejich vìzeòském svìtì. Pevné stìny však nedopatøením povolí a démoni v Ashanu rozpoutají válku. Vaším úkolem je potlaèit legie démonù pomocí kouzelného artefaktu zvaného jako pojící Ostøí.

Zažijte epické dobrodružství, pìti ztracených dìtí ze kterých se stávají legendární hrdinové. Objevte okouzlující svìt, sbírejte mocné artefakty které vám pomohou vylepšit vaše schopnosti, naverbujte neporazitelné armády, vytvoøte unikátní hrdiny s unikátními vlastnostmi, ovládnìte znièující souboje, buïte svìdkem srážky hrdinù kteøí zachrání Ashan.

Hra kromì speciálních zábavných soubojù pøináší ještì unikátní vizuální manga styl, který pøesnì sedne na míru konzole Nintendo DS. Staèí si jen vybrat postavu z nìkolika ras, elfové, mágové, rytíøi, nekromancerové… naverbovat armádu a pustit se do dobývání bájeèného svìta Might and Magic!

Minimální konfigurace :
– konzole Nintendo DS