More Brain Training

More Brain Training používá dotekovou obrazovku a mikrofon Nintenda DS stejnì inteligentnì jako jeho pøedchùdce. Uživatelé drží konzoli svisle jako otevøenou knihu: vlevo je obrazovka, na které se ukazují úlohy, vpravo pak doteková obrazovka pro zadání øešení. Úkoly se skládají z lehkých matematických, postøehových a jazykových cvièení. Ve vstupním testu zjistí software mozkový vìk uživatele, ve kterém mìøí, jak rychle a jak pøesnì øeší hráè úkoly. Na základì výsledkù sestaví pak cvièební program. Prostøednictvím integrované funkce kalendáøe mùže každý uživatel pøesnì sledovat zlepšování svých výkonù, tzn. „omlazení“ svého mozku.

Kontrola vìku se uskuteèòuje v nové formì:Uživatel bude zkoušen na tøech náhodnì vybraných cvièeních. Mezi nimi je také jedna varianta školní klasiky „kámen, nùžky, papír“, pøi které musí co možná nejrychleji zadat pøedmìt, který vyhrál. V jiných cvièeních jde o to, oznaèit pozice nìkolika èísel na obrazovce nebo kombinaci èísel a symbolù.

Mezi zábavné nové úkoly patøí napøíklad co možná nejrychlejší seètení, kolik drobných je nutné vydat za urèitý nákup, správné doplnìní chybìjících symbolù nebo dohrání hudebních kusù klikáním na virtuální kvaviarutu na dotekové obrazovce. Pokud hráè trénuje dennì, budou se mu v prùbìhu èasu uvolòovat stále nová cvièená s dalšími požadavky a mìnícími se stupni obtížnosti.

Zcela zvláštní zábavou je multiplayer mód. Je nutný pouze jeden herní modul, aby si mohlo souèasnì pomìøit své duševní síly až 16 Nintendo DS hráèù: Kdo umí nejlépe poèítat zpamìti? Kdo si umí nejvíce zapamatovat? Kdo má nejrychlejší chápavost? A pro umìlecky nadané hráèe existuje mimoto vtipný obrázkový kvíz, ve kterém si hráèi vzájemnì hodnotí obrázky na dotekové obrazovce. A pøirozenì je zde také obsažena kultovní hra s èísly sudoku s více než 100 hádankami ve tøech stupních obtížnosti.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.