My Pet Shop

V roli dcery majitele obchodu se zvíøaty v pìkném mìstì Green Town hráèi pomáhají obyvatelùm mìsta najít své dokonalé zvíøe a bìhem toho shromažïují svá oblíbená zvíøata. My Pet Shop nabízí jedineènou paletu zvíøat – všechna od pudla po tuèòáka – a umožòuje hráèùm starat se o svá zvláštní zvíøata – mohou je èesat, krmit, koupat a cvièit. Poutavá hratelnost, rozkošné styly postav a pulsující prostøedí tvoøí poutavý svìt, který mùžete prozkoumávat a hrát si v nìm celé hodiny.

Hra nabízí:

  • Mnoho roztomilých stvoøení: Objevte velkolepý zvìøinec s více než 40 roztomilými a neobvyklými druhy zvíøat, vèetnì pand, ledních medvìdù, psù, koèek a králíèkù!
  • Rozrùstající se svìt: Jak hráèi nalézají více zvíøat pro obèany mìsta, zpøístupòuje se jim i více bonusových prostøedí, takže mohou objevit i více exotických zvíøat.
  • Pocite lásku: Èím více hráèi hýèkají svá zvíøata krmením, èesáním a trénováním, tím více lásky od zvíøat se jim dostane. Dokonèováním denních úkolù hráèi získávají peníze, které mohou utrácet za více než 100 módních doplòkù.
  • Buïte nejlepší: Hráèi mají možnost pøedvést vše, co se jejich zvíøata nauèila, a také jejich módní doplòky jednoduše tak, že je pøihlásí do mìstské soutìže, kde mohou navíc i vyhrát rùzné ceny.
  • Podìlte se o svou lásku ke zvíøatùm: Hráèi mohou sdílet a vymìòovat si svá oblíbená zvíøata s pøáteli za použití bezdrátového pøipojení DS.