My Secret Diary

Objevte své nejtajnìjší pocity, vymluvte se ze svých „havárek“ a zdrbnìte pøátele za použití deníku krytého vlastním unikátním heslem. Hráèi mohou otestovat sebe i své nejbližší kamarády øadou osobních kvízù, sledovat svùj nabitý spoleèenský život díky osobnímu tajnému kalendáøi a objevit, jak pokraèují nabídky „Šastné vaøení“ a „Køišálový míè“.

Díky službì MyGames Chat mùžete dokonce chatovat s majitelkami dalších “My” her – My Dress Up a My Secret Diary.