My Sims – akce

MySims pøináší nové roztodivné postavy a zároveò nabízí prostor pro vlastní úpravy a tvoøivost. Nechybí ani klasický herní systému s otevøeným koncem, který se objevuje u všech Sims. Hráèi zaèínají vytvoøením vlastního Simíka, odrážejícího jejich osobitý styl a povahu. A se vám už libí copy, basebalové èepice, dredy nebo úèes na zpùsob Mohawka, v této dosud nejstylovìjší høe série Sims neberou vaše možnosti konce. Odemèením nového super obleèení, úèesù a doplòkù hráèi objeví široké možnosti hry, co se týèe vlastních úprav a výtvorù… a postavièkami to teprve zaèíná!

Pøenesením tradièního herního schématu Sims na platformu Nintendo DS se hráèi MySims ocitají v hezkém, ale trochu neuspoøádaném mìstì, kde mohou díky jedineènému a jednoduchému ovládání pøemìnit vše k obrazu svému. Mìsto je zanedbané, ale hráè má možnost jej znaènì oživit. S pomocí blokù budov, originálních vzorù a atraktivních tvùrèích nástrojù mohou hráèi navrhovat nábytek a spotøebièe, nové domy a obchody nebo mìnit celou krajinou MySims!

Bìhem objevování a budování mìsta se hráèi seznámí s místními oddanými starousedlíky jako jsou napø. vždy zamìstnaná starostka Rosalyn P. Marshallová a zpravidla lenivý hotelový poslíèek Buddy. Jakmile se vìci zaènou hýbat, budou hráèi potkávat a vybírat si z pestrého množství možných nových obyvatel. Postaví restauraci pro italského šéfkuchaøe Gina Deliciosa nebo radìji pomùžou Ocean Breezeové postavit její jogínské studio?