My Vet Practice

Chtìli jste nìkdy být veterináøem? Ve høe My Vet Practice mùžete pøevzít tuto roli a vybudovat si svou vlastní klientelu.

Budete láskyplnì navštìvovat své nemocné pacienty a ošetøovat je, dokud se opìt neuzdraví. Jak budou rùst vaše znalosti zvíøat, budete moci pøijmout nové druhy a používat speciální léky. Budete-li chtít vymìnit svùj bílý doktorský pl᚝ za jezdecké obleèení, pak si osedlejte konì a vyrazte na dlouhou projížïku.

Sáhnìte tedy po svém stetoskopu a pøedveïte své lékaøské umìní!