Mystery Case Files: The Malgrave Incident

Rozuzlete tajemství

Hra ve stylu hledej a najdi s názvem Mystery Case Files: The Malgrave Incident pøichází také poprvé na konzoli Wii. Hráè musí rozuzlit tajemství ostrovu Malgrave za pomocí ovladaèe Wii remote nesèetnì puzzlí, rébusù a najít rafinovanì ukryté objekty na obrazovce. Tato hra je od pøedchozích dílù zdokonalena úchvatným pøíbìhem a novým multiplayer módem, který umožòuje hrát spoleènì s pøáteli. V tomto multiplayeru si tak mùžete navzájem otestovat své vyšetøovací schopnosti.

Herní vlastnosti:

  • Poprvé v historii této série je obrazovka rozdìlena na celkem 3 vrstvy. Hráè tak musí prohledávat a pøibližovat každou z nich. Každá vrstva obsahuje skryté objekty, které vám pomohou dosáhnout dalších herních lokací, vyøešit puzzle a hlavnì rozluštit záhadu ostrovu Malgrave. V každém øešení rébusù na vás také èekají skryté objekty, které pomohou odemknout bonusovou položku.
  • V adventure módu lze hrát po multiplayeru až ve 4 hráèích a spoleènì tak mùžou hledat skryté objekty na obrazovce.
  • Poutavý pøíbìh udrží hráèe pøi høe po celou dobu øešení rébusù. Legenda praví, že se na ostrovì Malgrave našel prapodivný prášek, který vyléèí jakoukoliv nemoc. Hráè sbírá prapodivný prášek a postupnì také objevuje mnoho záhad na ostrovì.