FIFA 10

S úctyhodným seznamem 25 mezinárodních ocenìní na kontì pro FIFA 09, nyní pøichází znaèka EA SPORTS™ s pokraèováním své komerènì nejúspìšnìjší fotbalové série FIFA 10. V odpovìdi na ohlasy spotøebitelù, vzešlých z více než 275 miliónù odehraných onlinových zápasù, FIFA 10 pøichází s dalším vylepšením již tak výkonného herního enginu, zamìøeným pøedevším na vìci, které fanoušci považují za nejdùležitìjší.

Modernizovaná FIFA 10 se mùže pochlubit doladìnými hlavními prvky herního systému, zejména pak co se týèe reakcí a inteligence fotbalistù plus kompletnì pøepracovaným Trenérským režimem s více než 50 klíèovými vylepšeními. FIFA 10 tak pøedstavuje novou úroveò autenticity, která se stává všeobecným mìøítkem inovace a hratelnosti a posouvá ji na pozici momentálnì nejdokonalejší fotbalové simulace.

Základní prvky herního systému na høišti byly dále zdokonaleny tak, aby FIFA 10 maximálnì reflektovala skuteènou podobu fotbalu. Jde zejména o sofistikovanìjší ovládání míèe a fyzikální interakci mezi fotbalisty. Kromì toho se nyní hráèi pohybují a chovají realistiètìji a lépe si hledají pozice. Pøi útoèné èinnosti efektivnìji analyzují své okolí, klièkují ve snaze nevystavit se do ofsajdu, pøirozenì si vytváøejí prostory pro pøihrávky a využívají širšího spektra ofenzivních variant. V obranì pak nové koncepty, jako je prioritní volba postavení, umožòují obráncùm vyhodnocovat více možnosti øešení rùzných situací. Spoluhráèem opuštìný post je tak vždy potencionálnì pokrytý. Pøibylo také urèování smìru skluzu, nátlakové bránìní a hráèi rovnìž dovedou logiètìji a aktivnìji uklidit míè mimo nebezpeèí. Z bránìní se tak ve FIFA 10 stává skuteèná taktická disciplína.

Tøi z inovací FIFA 10 byly vyvinuty za úèelem zmìny ovládání postav fotbalistù. Vùbec první skuteèný systém driblování s míèem v rozsahu 360° dává hráèùm možnost lépe kontrolovat míè a lépe tak nacházet volné prostory mezi obránci, což døíve až tak docela nefungovalo. S podporou zbrusu nové technologie animací mohou nyní šikovní dribléøi pøejít pøes obránce s využitím vysoce citlivého boèního vedení míèe. Inovativní volnosti pøi høe do tìla umožòuje hráèùm driblovat do vìtší šíøky a nové interakce pøi kolizích produkují souboje o míè mezi útoèníkem a obráncem, které jsou variabilnìjší, propracovanìjší a ménì pøedvídatelné.

Zdokonalené pokraèování široce populárního Trenérského režimu obsahuje více než 50 zásadních vylepšení, zahrnujících nový realismus zápasù, vìrohodnìjší hráèské pøestupy, provádìné na základì vìtšího poètu rozhodovacích kritérií a køivku výkonnostního rùstu fotbalistù, která lépe odpovídá skuteènosti.

Hlavní vlastnosti:
Driblování v rozsahu 360°
Vùbec první skuteèný systém driblování s míèem v rozsahu 360° dává hráèùm možnost lépe kontrolovat míè a lépe tak nacházet volné prostory mezi obránci, což døíve až tak docela nefungovalo.

Vyspìlý driblink
Zbrusu nová technologie návaznosti animací poskytuje dosud nevídanou míru kontroly nad míèem. Šikovní dribléøi nyní mohou pøejít pøes obránce s využitím vysoce citlivého boèního vedení míèe.

Volnost pøi høe do tìla
Možnosti vedení míèe do vìtší šíøky a nové interakce pøi kolizích produkují souboje o míè mezi útoèníkem a obráncem, které jsou variabilnìjší, propracovanìjší a ménì pøedvídatelné.

Agilita hráèù
Vylepšená logika agility AI s více než 50 pohybovými cykly dovoluje hráèùm lepší výbìr pozice, z níž mohou dobøe sledovat míè a rychle provést vhodnou akci.

Vylepšená inteligence zpracovávání míèe
Hráèi nyní lépe vnímají, kde a jak mohou nejsnáze a nejpøirozenìji zpracovat míè tak, aby jej co nejrychleji dostali na zem pod plnou kontrolu.

Vyspìlé hledání pozice
Obránci analyzují nìkolik variant najednou a pohybují se po høišti inteligentnìji tak, aby v pøípadì spoluhráèe mimo jeho postavení dokázali ohrožený prostor rychle pokrýt. Pøi útoèné èinnosti efektivnìji analyzují své okolí, klièkují ve snaze nevystavit se do ofsajdu, pøirozenì si vytváøejí prostory pro pøihrávky a využívají širšího spektra ofenzivních akcí.

Pøesnìjší pøihrávky
Hráèi si umìjí lépe vyhodnotit situaci ve svém okolí a v dùsledku toho vyslat na milimetr pøesné pøihrávky, díky nimž bude mít jejich adresát více èasu, a tím pádem i možností, zbavit se tlaku obráncù.

Autentická støelba
Jemné úpravy systému støelby a modifikace fyzikálního chování míèe produkují širší a realistiètìjší škálu støel, pøinášejících ještì vìtší uspokojení v pøípadì, že skonèí brankou.

Variabilnìjší bránìní
Ve høe pøibylo urèování smìru skluzù, takže zkušenìjší hráèi by nyní mìli mít vìtší dosah a výraznì eliminovat možnost minutí hráèe s míèem. Dokonalejší logika odvracení nebezpeèí poskytuje obráncùm více možností odklizení míèe mimo dosah útoèníkù. V likvidaci brankových pøíležitostí jim dále pomohou skluzy ke zblokování støel nebo odkopy pøes hlavu za sebe.

Propracovanìjší inteligence brankáøù
Poèetná vylepšení znamenají, že brankáøi nyní mnohem aktivnìji a s lepším odhadem vybíhají k volnému míèi a tato brankáøská èinnost se tak stává velmi efektivní. Nová technologie návaznosti animací produkuje realistické vyhledávání ideální pozice a øešení situací, jež vyúsují v širší škálu zákrokù nebo zpùsobù vstøelení gólu.

Autenticita Trenérského režimu
Pro maximální pøiblížení se dìní ve skuteèném fotbalu bylo v tomto režimuprovedeno více než 50 zásadních vylepšení. Výsledky zápasù jsou ovlivòovány kvalitou týmù, stejnì jako slabinami a silnými stránkami hráèe. Hráèské pøestupy jsou nyní realizovány na základì rozhodovacích kritérií, mezi nìž patøí mj. finanèní situace klubu a prestiž, dostupnost podobných hráèù a konkurence ze strany klubù, øízených AI. Realistiètìjší je také køivka výkonnostního rùstu fotbalistù, již ovlivòují napøíklad vìk nebo prostøedí.

Nepøerušovaná hra
Pomocí rychle rozehrávaných pøímých kopù a svižného udìlování karet z rukou rozhodèích si hra nyní zachovává svou atmosféru a napìtí.

Nové tréninkové høištì
Zde si mùžete v plnì vybaveném tréninkovém režimu pilovat své dovednosti døíve, než se vydáte na skuteèné høištì.