Kirby’s Mass Attack

O høe
Jednoho dne se objevil zloïuch s kouzelnou hùlkou, který využil svých magických sil, aby roztomilého Kirbíèka rozdìlil na deset kouskù. Abyste Kirbymu navrátili jeho pùvodní tvar, musíte projít pestrobarevnou 2D plošinovkou, ve které získáte jedineènou pøíležitost ovládat až deset Kirbíèkù souèasnì, abyste porazili své napøátelé a vyøešili nápadité hádanky.

Herní princip
Na své cestì skrze jednotlivé úrovnì hry musíte vyhlížet ovoce. Èím více kouskù ovoce máte, tím více bodù dostanete, ale také pøílákáte mnohem více Kirbíèkù. Èím více rùžových hrdinù vás doprovází, tím vìtší máte sílu pro pøekonání pøekážek nebo pro poražení bossù. Nìkteré pøekážky èi hádanky dokonce urèitý poèet zúèastnìných mráèkù vyžadují.

Ovládání

Abyste dokázali celou haldu Kirbíèkù ovládat, musíte využít stylusu a dotykového displeje konzole. Dvojte uknutí stylusem na dotykový displej pošle všechny rùžové hrdiny na chtìné místo. Tah stylusem je nechá vyskoèit a za pøedpokladu, že dostanou trochu švihu, mùžete takto také nièit pøekážky. A pokud stylus podržíte na místì trochu déle, objeví se hvìzda, se kterou mùžete navigovat celou trupu. Protì ji budou následovat. Na protivníka každý z mráèkù zaútoèí bez váhání sám od sebe.

To, že jich je hodnì, ale neznámená, že jsou neporazitelní. Když to schytají, zmodrají. To vám signalizuje, že už na tom Kirby není nejlépe. Aby zase zrùžovìl, musíte zranìného provést speciálním kruhem, který se nachází v každé úrovni. Pokud to neudìláte nebo nestihnete a onen Kirby to schytá znova, promìní se v andílka, který odletí. Pak máte jako poslední možnost onoho Kirbíèka zachránit. Musíte nechat zbývající Kirbíèky vyskoèit, aby andílka chytili ve vzduchu a pøitáhli jej zpátky na zem.

Bonusy

V celé høe se nachází nespoèet výzev. Napøíklad mùžete sbírat plakety, které jsou schované ve všech úrovních. S nimi mùžete odemknout nìkolik miniher.

Minimální konfigurace:
– herní konzole Nintendo DS
– dotykové pero “stylus”

Hru mùžete hrát také na Nintendu 3DS