Mario Kart DS

Je na èase pro závody bez otravných kabelù! Populární øada závodních her Mario Kart je zpátky se svým pátým dílem pro kapesní konzoli Nintendo DS a vyniká hned v nìkolika ohledech.

Obsah hry:
Jedná o první kapesní Mario Kart v úžasné 3D grafice, ve které si mùže užít závodìní v osmi na 32 tratích – 16 zbrusu nových a 16 tzv. retro tratí. Z charakterù jsou na výbìr Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Donkey Kong, Bowser, Toad a další.

Mario Kart DS dokonale využívá druhého displeje konzole. Pro jednoduše a intuitivnì ovladatelné menu, pro filmeèky, které se zobrazí na výšku pøes obì obrazovky a bìhem závodù zobrazí mapu tratì, kde jsou vaši soupeøi, souèasný žebøíèek a také jaké drží v rukou power-upy. Tìch je samozøejmì také spousta nových.

Multiplayer: Tou nejvìtší peckou je však multiplayer. Mùže hrát maximálnì ve ètyøech a to nejen v lokálním bezdrátovém spojení nìkolika konzolí rodiny Nintendo DS, kdy samo sebou postaèí pouhá jedna cartridge a ostatní si od vás potøebná data stáhnou díky funkci DS Download Play, ale také online po internetu prostøednictvím služby Nintendo Wi-Fi Connection. Ta vám umožní být prostøednictvím takzvaných friend-codes ve spojení s pøáteli, i když nejste spolu anebo mùžete závodit proti náhodným hráèùm z celého svìta!

minimální konfigurace:
– herní konzole Nintendo DS