Mario Party DS

Zdá se vám, že postavièky z Nintendo her v èele se samotným Mariem nemají pro intenzivní úèinkování v titulech pokrývajících všechny myslitelné herní žánry èas na zaslouženou relaxaci a pobavení?

Nenechte se mýlit! Vydaøená zábavná „party“ záležitost koneènì pøichází na dvojici displejù Nintenda DS a vedle ovládání zabudovaným mikrofonem a dotykovou obrazovkou nabízí i fantastickou podporu souèasného zápolení mezi více hráèi! Výèet hratelných charakterù zahrnuje osvìdèená a populární jména, mezi nimiž nechybí Mario, Luigi, Princezna Peach, Daisy, antihrdina Wario, zelený dráèek Yoshi a mnoho dalších. K dispozici je ètveøice základních herních režimù: pøíbìhový Story Mode (singleplayer režim, v nìmž na náhodnì sestaveném hracím plánu pomìøíte síly s poèítaèem ovládanými protivníky), Party Mode urèený pro zápolení s dalšími hráèi, Mini-Game Mode nabízející odemknuté dílèí herní disciplíny a nakonec Puzzle Mode skrývající pìt tématických logicko postøehových rébusù. Naditá kolekce opravdu originálních a bezprostøednì chytlavých miniher v podmanivém vizuálním zpracování umocnìná možností souèasné hry více hráèù – takové kombinaci nelze odolat!