Mario Slam Basketball

Super Mario a jeho tým jsou na cestì k dalšímu sportovnímu triumfu: tentokrát se vše bude odehrávat na basketbalovém høišti v nové høe Mario Slam Basketball. Hráèi mohou Maria a jeho pøátele nejenom poslat na høištì na napínavý turnaj tøí proti tøem, ale díky dotekovému displeji mohou realistiètìji než kdykoli døíve zasáhnout do dìní na høišti: Dotykovou tužkou nebo špièkou prstu se nechá driblovat míèem pøes høištì, hodit ho a trefit se s ním do koše – a to vše v úchvatné 3D grafice.

Mario Slam Basketball je první hra svého druhu, která pøenechává hráèi skuteènì plnou kontrolu. Nyní již nikoho nepøekvapuje, jak perfektnì se Nintendo DS hodí k manipulaci se hrou: Útoèit je možno prostøednictvím pøímého doteku! Øízení hracích figurek probíhá kombinací dotekové obrazovky, dotekového pera a digitálního øízení a umožòuje tak všechny hrací tahy realizovat pomocí pouhého dotyku.

Vývojáøi ale nepøekonali sami sebe pouze v technickém smìru. Mario Slam Basketball nabízí také shledaní s mnoha starými známými: Hráè mùže sestavit z postav Nintenda Universum a øady Final Fantasy svou vlastní oblíbenou partu, pro kterou bude driblování hraèkou. Pokud Mario, Luigi nebo princezna Peach vstoupí na høištì, je garantována bouølivá basketbalová akce. Pokud hráè napøíklad dotekovým perem zabubnuje v urèitém taktu na dotekovou obrazovku, povzbudí své figurky k provádìní sportovních umìleckých kouskù, které nejenom berou dech, ale zároveò ještì hladce zdvojnásobí hráèùv poèet bodù!

A protože basketbalové høištì není místo pro slabochy, pøipraví Mario Slam Basketball ještì nìkolik zcela speciálních lahùdek, typických pro Nintendo: Výzvou se stane hození míè do nepøátelského koše. Ale jak se bude moci hráè plnì soustøedit, když bude muset bìhem hry také sbírat mince a chránit se proti útokùm banánovými slupkami, želvími krunýøi, hvìzdami nebo bombami? Tady mohou hráèi Nintenda DS koneènì poøádnì ukázat svou zruènost. A samozøejmì je nezbytné neustále sledovat protihráèe – nebo s útokem je vždy nutno poèítat.

Mario Slam Basketball disponuje tøemi single módy a tøemi multiplayer módy. Hráèi mohou nejprve ve zkušebním módu analyzovat své slabé stránky a ty pak cílenì trénovat. V exhibièním módu mohou také hned vyzkoušet své zlepšení: Sestaví vysnìný tým a absolvují rychlý match. V soutìžním módu se pak skuteènì bojuje: ve ètyøech rùzných turnajích jsou odhaleni nejlepší z nejlepších. Jakmile je jeden z turnajù dohrán do konce, je automaticky aktivován tìžší modus, ve kterém se potom opravdu tvrdí hráèi mohou mìøit s ještì silnìjšími protivníky.

Nejvíce zábavy pøináší Mario Slam Basketball pøirozenì v týmu. Ve tøech rozdílných variantách multiplayer módu – Exhibition, Dribble Race a Coin Hunter – mohou protivníci porovnat pøímo své schopnosti. Vìtšinou jde o to, zjistit, kdo je nejrychlejší dribler, kdo je nejpilnìjší sbìratel mincí apod.

Navíc: Message funkce Nintenda DS signalizuje každému hráèi prostøednictvím textové zprávy na obrazovce, že se nìjaký fanoušek Maria Slam Basketball se svým handheldem ocitl poblíž, pokud má tento hráè také aktivovanou tuto funkci.