Metroid Prime Pinbal

Doposud jsme se se sliènou hrdinkou jménem Samus setkávali v ryze akèních titulech. Nyní však dochází k razantní žánrové zmìnì a my se do futuristického svìta, kde nad ekologicky šetrnými materiály pøevládá chladný kov, vydáme nikoliv po zuby vyzbrojeni lasery, ale pouze s pár virtuálními mincemi v kapse. Vesmírné nekoneèno je zde reprezentováno nìkolika pinballovými automaty, ovšem jisté je, že zábavy a vzrušení si i pøes onu neèekanou zmìnu herního stylu užijeme více než dost! V žádném pøípadì nepùjde jen o bezhlavé „cvrnkání“ kulièky po herní ploše – k dosažení opravdu zajímavého skóre budete muset ovládnout množství miniher a nejrùznìjších dùmyslných zákoutí a provázaností každého pinballového stolu. Jako motivaci pro neustálé zlepšování vytvoøili tvùrci hry internetovou stránku hry, na které mùžete zveøejòovat své osobní rekordy a porovnávat je s výsledky ostatních hráèù.