Picross 3D

Picross 3D je pokraèování oblíbené logické hry Picross DS. Pùvodní Picross byl založen na èíselných møížkách ve kterých jste objevovali skrytý obrázek. Picross 3D tento princip pøivádí do akce ve tøech dimenzích! Picross 3D míchá výzvu logického sudoku se vzrušením z objevování nových obrázkù!

– hráè zaèíná s jednolitým kvádrem, seskládaným z øad oèíslovaných kostièek. Pokud je napøíklad øada šesti kostièek oèíslována pìtkou, jedna z nich musí být vymazána. Ale která? Odpovìï musí hráè najít v ostatních sloupcích a øadách kvádru.
– hráè uká dlátem k odstaraòování kostièek, nebo mùže použít štìtec a oznaèit si kostky, které by mìli zùstat.
– jakmile jsou všechny vhodné kostièky odstranìny, odhalí se tak skrytý objekt! Tìch je ve høe k objevení více než 350!
– Picross 3D dává hráèi možnost navrhnout si vlastní puzzly. Ty pak mùže vymìòovat s ostatními hráèi pøes lokální bezdrátovou sí nebo použít širokopásmové pøipojení k Internetu èi Nintendo Wi-Fi pøipojení a pøihlásit tak svùj výtvor do každotýdenní soutìže, po které bude vítìzná hádanka uvìøejnìna v oficiálním stažitelném obsahu zdarma.
– Pokud chce hrát Picross 3D více lidí, mùže majitel poslat jiným hráèùm nìkolik puzzlù pøes Nintendo Download Play službu bez nutnosti mít další herní kartu.