Prince of Persia: The Forgotten Sands

Prince of Persia: The Forgotten Sands je mezipøíbìhem Prince of Persia: The Sands of Time a Prince of Persia: Warrior Within, ale tentokráte pøináší zcela nový svìt a pøíbìhovou linii s pøedstavením množství nových charakterù a nových sil nad pøírodou a pøedevším èasem.

Následujeme Princovo dobrodružství z Azadu, které ho zavede až do království jeho bratra. Zde ovšem zjišuje, že celý bratrùv palác je v obléhání mocné armády usilující o jeho kompletní znièení. V bezmocném boji o záchranu království pøed totální zkázou, padne rozhodnutí o využití prastaré síly písku. Princ tak vstupuje do epického dobrodružství v nìmž se nauèí nést tíhu skuteèného vùdcovství a objevuje že za velkou sílu je vìtšinou nutno zaplatit velkou cenu.

Herní vlastnosti:

 

  • Návrat klasických herních vlastností: od velkých multi-nepøátelských soubojù, k oslnivým akrobatickým výkonùm plných obratnosti v gigantických prostøedích, Princovi veškeré fenomenální schopnosti zažijete v dosud nespatøených levelech, vèetnì schopnosti ovládat pøírodu a èas.
  • Blockbuster zážitek: The Forgotten Sands nabídne hráèùm nezapomenutelné prostøedí a grafiku, která byla umožnìna pokroèilou technologií od Anvil engine. S vrcholící válkou pøed branami království, budou Princovi schopnosti zkoušeny tak jako nikdy pøedtím a to v prùbìhu epických, senzaèních, nezapomenutelných momentù.
  • Vláda nad pøírodou: Princ bude mít soubìžnou moc nad okolním prostøedím a nepøáteli, ale èasem pøijde na to, že spoutávat sílu pøírody jako takové, dokáže být nièivé vùèi jeho schopnosti pøetáèet èas.
  • Oblíbenost fanouškù: set The Sands of Time, Warrior Within a Forgotten Sands nabídne fanouškùm novou kapitolu ze svìta Prince z Persie a prohloubí jejich pochopení série Sands of Time.

 

 

Minimální konfigurace: Nintendo DS