Sight Training

„Ten má oèi jako rys.“ Kdy jste podobné uznání slyšeli naposledy? Pøi návštìvì oèního lékaøe na základní škole? Nezoufejte! „Sight Training“ je vydaøenou kolekcí miniher, které atraktivní a poutavou formou procvièuje váš zrak i postøeh. Stejnì jako u koncepènì spøíznìných „Brain“ titulù i zde na zaèátku hry absolvujete sérii nìkolika testù, které urèí stav vašeho oèního a postøehového aparátu. Na základì dosaženého výsledku pak hra sama vytvoøí individuální herní režim, jehož cílem je neustálé zlepšování vašich reakcí a samozøejmì vaše zábava. Ovládání samozøejmì spoléhá na osvìdèený model interakce skrze stylus a dotykovou obrazovku. Jednotlivé minihry se zamìøují na nejrùznìjší oblasti: od koordinace oèního a motorického aparátu až po procvièování periferního vidìní. Nemìjte však strach z nudné simulace ètení symbolù èi písmen: zahrajete si stolní tenis, postavíte se do boxerského ringu a okusíte i roli hráèe baseballu. A co víc: královsky se pobavíte a pochvala od oèního lékaøe vás jistì nemine!

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.