Super Mario 64DS

O høe
Princezna Peach pozvala kníratého instalatéra Maria na dort na svùj hrad. Ale co to? Peach je unesena zlým Bowserem a pokud chce populární Ital kus onoho dortu, bude muset Bowsera vypátrat, porazit a Peach zachránit!

Super Mario 64 DS je remake proslavené klasiky Super Mario 64, která debutovala v roce 1996 na Nintendu 64 a pøivedla Mária a celé Houbové království do tøetí dimenze! Tato plošinovka položila základy k tolika herním mechanismù, že si nejspíše ani nedokážeme pøedstavit, jak by herní svìt vypadal bez této videoherní legendy.

Na kapesní konzoli Nintendo DS máte možnost zahrát si tuto legendární plošinovku znova, vždy pøipravenou ve vaši kapse pro náhodnou chvíli volna, na cesty nebo tøeba do postele pøed spaním.

Obsah hry
Projdìte si znova legendární hrad princezny Peach plný tenkrát revoluèních úrovní, ve kterých je vašim úkolem plnit jednotlivé mise a za nì získat hvìzdièky. Porážkou maniodepresivního Bowsera a záchranou princezny Peach však hra nekonèí. Opravdovým mistrem se stane ten, kdo získá všech 120 hvìzdièek!

Novinky remaku
Super Mario 64 DS není žádným portem, ale opravdovým remakem neboli pøedìlávkou. Hra dostala do vínku lepší grafiku, titul dokonale využívá druhého dotykového displeje, kdy zobrazuje mapu, status hrdiny a hry, ale také nahrazuje analogovou páèku. Hrdinu mùžete totiž navigovat prstem nebo dotykovým perem naprosto pøesnì do 360°. I pøíbìh byl upraven, nebo nyní nebudete hrát jen za Maria, ale také za další hrdiny, kteøí mají odlišné dovednosti.

Minihry & multiplayer
Kromì toho obsahuje Super Mario 64 DS také celou øadu miniher, které se dají hrát také v multiplayer s pøáteli prostøednictvím bezdrátového lokálního spojení mezi nìkolika pøístroji rodiny Nintendo DS. A staèí vám k tomu jedna jediná kopie hry. Ostatní si potøebná data stáhnou prostøednictvím funkce DS Download Play.

minimální konfigurace:
– herní konzole Nintendo DS