Need For Speed Most Wanted

Zápach spáleného asfaltu a pneumatik prostupuje vzduchem. Tvùrci hitové série Need for Speed™ Underground pøipravili další vzrušující soutìž rychlých kol s názvem Need for Speed™ Most Wanted.

Kombinace nelegálních poulièních závodù a dobrodružné unikání policejní hlídkou si nezadá s žádnou z Hollywoodských pronásledovacích scén. Hra Need for Speed Most Wanted bude zcela jistì patøit mezi skupinu her, které každý hráè „musí mít“. Soupeøi, auta a stovky mil na silnicích, to vše pøináší hra Need for Speed Most Wanted.

Ten, kdo se chce stát nejžádanìjším závodníkem, musí nejdøíve projít nìkolika soutìžemi, utkat se se skvìlými jezdci, proplétat se mezi policejními hlídkami a nauèit se úèinné triky, aby se jim podaøilo proniknout pøed soupeøe a uniknout pronásledování policie. .

Hra Need for Speed Most Wanted také nabízí široký výbìr skvìlých vozidel. Máte možnost pøizpùsobit svou jízdu typu svého vozidla i vozidla protivníkù.

Vlastnosti

• Otevøená silnice, otevøený svìt: Ovládnìte silnice na rùzných místech jako nejzkušenìjší jezdec. Závodní trasy jsou nìkdy umístìny v prùmyslových oblastech, a znalost prostøedí mùže být velkou výhodou. Hráèi mohou použít zkratky, a získat tak náskok pøed ostatními.

• All-New Gameplay: Need for Speed Most Wanted nabízí novou a vzrušující hru, která je plná strategických klièek.Úspìch hráèe závisí na jeho øidièských schopnostech a zvládání nepøedvídaných situací.

• Visual Customization: Pøi úniku pøed policejní hlídkou nebo pøedhánìní soupeøe provází hráèe vždy skvìlé vizuální zpracování.

• Èerná listina: Jakmile hráèi vstoupí do svìta nepovolených silnièních soutìží, musí se utkat s nejlepšími závodníky, a pokud jsou úspìšní, mohou se dostat mezi ty nejlepší na seznamu, na tzv. Èerné listinì.

• Rap Sheet: Hráèi si vybudují své postavení s rekordními èasy, taktickými manévry a technikou jízdy.

• Vyladìní schopností vozidla: Nedaøí se Vám vyhrát nad sportovním vozem? Zamiøte do garáže a vybavte své auto tak, aby se mohlo utkat s kterýmkoli vozidlem.