Need for Speed ProStreet

V Need for Speed™ ProStreet soupeøíte na nejvyšší úrovni poulièních závodù. Nestaèí už jen ovládnout vaši ètvr, nyní musíte obhájit svou dominanci svìtové scénì. Postavte špièkový bitevní stroj, vyrazte s ním na závody s mnoha disciplínami a podrobte své schopnosti a reputaci testu v soubojích s nejlepšími poulièními závodníky na svìtì. Toto je vaše šance dokázat, že máte nato získat korunu pøíštího Krále ulic. Need for Speed ProStreet je vyjádøením hrubé síly, instinktivní agresivity a intenzivní rivality, které symbolizují podstatu streetracingové kultury.

Hlavní rysy:

* Skuteèné a adrenalinové závody – Zažijete drsné poulièní závody s podporou úplnì nového fyzikálního enginu a intuitivnì reagující umìlou inteligencí soupeøù.

* Dominujte ve všech závodních disciplínách – Musíte obstát ve ètyøech rùzných závodnických disciplínách: Drag, Drift, Grip a v absolutní novice s názvem Speed Challenge.

* Jízda na hranì – Staèí jedna chybná reakce a díky vysoce vyspìlé a propracované technologii snímání poškození se stanete svìdky následkù vlastního pøehmatu.

* Za výsledky stojí výkon – Vybírejte si ze stovek skuteèných autodílù a sledujte vliv vizualizaèní technologie Autosculpt na výkon vašeho auta – to vše v reálném èase.

* Závody na mezinárodní scénì – Soutìžte na nejvìhlasnìjších závodních tratích svìta, jako jsou tokijská Shuto Expressway, nìmecká Autobahn a Nevadská pouš.