Need for Speed Undercover

Need for Speed Undercover z produkce EA vrací celou sérii zpìt k jejím koøenùm a znovu pøináší hazardní honièky s policií, nejžhavìjší auta na svìtì a spektakulární silnièní souboje. Undercover vyniká propracovaným a atraktivním pøíbìhem, plným skvìlé živé akce v hollywoodském stylu, v nìmž se hráèi pøenesou do fiktivního svìta Tri-City Bay Area.

Hvìzdou této hry je hereèka Maggie Q, která se objeví v roli hlavní postavy vysokorozpoètových živých akèních sekvencí pùvodního pøíbìhu, který zaène ubíhat zbìsilým tempem hned, jak hráèi usadnou za volant.

Maggie Q, jež si zahrála napøíklad v hitech Mission Impossible III a Smrtonosná past 4, ztvární roli federální agentky Chase Linh, pùsobící coby svùdná manažerka, která najímá hráèe pro práci v utajení a provází je prùbìhem hry. Èekají na nì nebezpeèné úkoly a soutìžení v závodech za úèelem infiltrace a znièení nebezpeèného mezinárodního zloèineckého syndikátu.