KONKURS #NINTENDO15k – REGULAMIN

KONKURS: Do wygrania absolutna nowość – konsola New Nintendo 2DS XL!

vygraj_newnintendo_2dsxl

 

Zapowiadane szaleństwo z okazji 15 000 fanów właśnie się rozpoczęło: mamy dla Was konkurs #Nintendo15k z wyjątkową nagrodą! Już teraz możecie zawalczyć o konsolę New Nintendo 2DS XL, która swoją premierę będzie miała 28 lipca. Co należy zrobić? Waszym zadaniem jest zrobienie kreatywnego i zabawnego zdjęcia ze swoją ulubioną konsolą Nintendo – na zdjęciu musi dobrze widać zarówno konsolę, jak i Was. Nie musicie w związku z tym stać za obiektywem, zdjęcie może pstryknąć ktoś inny. Swoje zdjęcie konkursowe opublikujcie  pod postem konkursowym na naszych profilu Facebook – koniecznie z hashtagiem #Nintendo15k. Zachęcamy, żebyście swoją pasją i zdjęciami pochwalili się także znajomym, ale nie jest to warunek uczestnictwa w zabawie. Nasze jury wybierze trzy najlepsze prace.

NAGRODY:

Miejsce #1: Konsola New Nintendo 2DS XL

Miejsce #2 i #3: Zestawy gadżetów Nintendo

Na nadesłanie prac macie czas do 15 czerwca 2017 (do końca dnia). Pełny regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

 

KONKURS #NINTENDO15k

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Dystrybutor Nintendo Polska i stronie www Nintendo.pl jest ConQuest entertainment a.s., Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9, Czechy (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
 10. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Zrób kreatywne zdjęcie ze swoją ulubioną konsolą Nintendo i wygraj New 2DS XL” i hashtagiem #Nintendo15k.

II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia osoba fizyczna powyżej 13 roku, która posiada zgodę prawnego opiekuna na udział w konkursie i która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobą niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat i posiadającą zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie;
  2. b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
  4. d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  5. e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  7. g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Dystrybutor Nintendo Polska.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Dystrybutor Nintendo Polska.
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Dystrybutor Nintendo Polska.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie zdjęcia na zadany w poście konkursowym temat w komentarzu do posta, na portalu Facebook na profilu Dystrybutor Nintendo Polska.
 2. Zdjęcie należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym. https://www.facebook.com/dystrybutornintendopl/.
 3. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/dystrybutornintendopl/.
 5. Organizator dokona oceny zdjęć i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Dystrybutora Nintendo Polska pod adresem: https://www.facebook.com/dystrybutornintendopl/.
 6. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
  1. a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
  2. b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
  4. d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;
  5. e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. IV.

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/dystrybutornintendopl/ oraz na stronie www.nintendo.pl.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u https://www.facebook.com/dystrybutornintendopl/.

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników do fanpage’u https://www.facebook.com/dystrybutornintendopl/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  1. a) imię i nazwisko
  2. b) adres korespondencyjny
  3. c) numer telefonu
  4. d) adres mailowy
 2. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 3. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom najpóźniej do 21 dni kalendarzowych od dnia 28 lipca 2017 (tj. dnia europejskiej premiery urządzenia będącego nagrodą główną).
 4. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 6. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
  5. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
  6. f) wzięli udział w konkursie pomimo niespełniania warunków uczestnictwa.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „konkurs@cqe.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/dystrybutornintendopl/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji na stronie www.nintendo.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.nintendo.pl.