Nights: Journey of Dreams

Fascinující snová øíše Nightopie je místem, kde se vaše pøedstavy zhmotní do reálné podoby vyšperkované trojrozmìrné arkády.

V atmosférické Nightopii však nenajdete pouze zelenající se zahrady a pøátelsky naladìné nadpøirozené bytosti, které vám ochotnì poskytnou radu èi užiteèný pomùcku. Dìsivé a temné noèní mùry na sebe vzaly podobu nebezpeèných Nightmarenù, kteøí udìlají vše proto, aby se zmocnili nadvlády nad Nightopií. Hlavní hrdina hry, potmìšilý kašpar NiGHT však proti nim není ani zdaleka bezmocný: mùže na sebe vzít podobu draka, delfína a ovladatelné raketové støely a zajistit si tak pøístup do všech vzdušných i podvodních zákoutí rozlehlého herního svìta tvoøeného sedmi tématickými lokacemi. Hratelnost pøíjemnì osvìžuje možnost souèasné kooperativní hry dvou hráèù a pozoruhodné je i využití Wii kanálu WiiConnect24, díky nìmuž mùžete využívat dodateèného bolusového obsahu.