Ninja Gaiden Dragon Sword

Ninja Gaiden: Dragon Sword je akèní titul pro handheld DS, v nìmž bude hráè ovládat dobøe známého ninjutsu mistra Ryu Hayabusu, na nìhož èekají zbrusu nová dobrodružství. S hordami nepøátel se bude hráè vypoøádávat nìkolika klasickými zpùsoby, mezi nimiž nechybí házení hvìzdic nebo sekání meèem, ale dojde i na krkolomná komba a ninpo magii. Všechny výše uvedené èinnosti bude hráè øídit stylusem, pøièemž nejzajímavìji zní použití ninpo magie. Jednotlivá kouzla bude hráè vyvolávat skrze kreslení odpovídajících znakù na displej právì stylusem. Ninja Gaiden: Dragon Sword se bude hrát ve vertikální podobì – své DS bude tedy hráè držet jednou rukou jako knihu, aby mìl druhou ruku volnou pro manévrování stylusem.