Open Season

Open Season neboli Lovecká sezona je videoherní adaptace stejnojmenného filmu od spoleènosti Sony Pictures Animation. Její pøíbìh kopíruje události z filmu, takže se hráè setká s dvojicí ponìkud netradièních hlavních hrdinù, kterou tvoøí zdomácnìlý grizzly Boog a velký západoamerický jelen Elliot. Ten ani na chvilku nezavøe svou tlamu a pøemluví tak Booga, aby se vzdal pohodlného života v lidské spoleènosti a vydal se za pravým životem do lesa. Ovšem za dobrodružstvím ve volné pøírodì se vydají v tu nejhorší dobu, protože netuší, že zbývají pouhé tøi dny do zaèátku lovecké sezóny. To pro všechna lesní zvíøátka znamená akutní ohrožení jejich života. A právì hrozba smrti ulovením probudí Booga z letargie, vezme celou situaci pevnì do svých rukou a s pomocí Elliota sjednotí všechna lesní zvíøátka v boji proti lovcùm. Ti nakonec nebudou mít jinou možnost než se sbalit a jet domù.

Kromì hratelných postav Booga a Elliota se hráè v Open Season setká i s dalšími postavami z filmu vèetnì Beth a Shaw. S jejich pomocí pak bude využívat les jako bojištì proti lovcùm, kteøí si užijí øadu nepøíjemných pocitù, když padnou do mnoha nastražených pastí. Jejich pøíprava a následná aktivace bude spolu s bojem hlavní náplní celé hry. Kromì toho èeká na hráèe i sada miniher rùzného charakteru.

Hra nabízí:
– Hráè hraje jako Boog a Elliott a zažije tak znovu filmové dobrodružství.
– Hráè spolupracuje s Beth, Shaw a všemi ostatními oblíbenými zvíøátky z filmového pøíbìhu.
– Hráè se mùže valit jako obrovský snìžný míè, sjíždìt peøeje na plovoucí kùlnì, svištìt tunelem na šíleném dùlním vozíku a prožít ještì více ztøeštìných dobrodružství s Boogem, který míøí do divoèiny v pravém zvíøecím stylu.

– Hráè mùže vyzvat své pøátele na rozjaøené minihry pro 4 hráèe.