Pikmin 1

Co mùže vesmírný cestovatel dìlat bez své vesmírné lodi? Nepanikaøte, ale bìhem této epické výpravy musíte najít všechny èásti døíve spolehlivého plavidla. Kvùli srážce s meteorem je vaše loï rozbitá na kousky, které jsou rozptýlené po celé cizí planetì. Nyní je vaší jedinou ochranou pøed smrtící atmosférou a mnoha nepøáteli váš skafandr. Navíc budete muset chránit i malé bytosti Pikminy, místní formu života, která se vyvíjí v lístky, poupata a kvìtiny.

Pikmin pro Wii je první hra série klasických Nintendo her, které jsou pøepracovány tak, aby využily unikátní možnosti ovládání Wii – NEW PLAY CONTROL. Tato hra pøináší první díl série Pikmin s ovládáním uzpùsobeným pro Wii Remote.

Tato bizarní hra ve stylu „život-pod-mikroskopem“ pøináší díky smìsici stylù real-time strategie, adventury a puzzle her tak unikátní zážitek, jako jen málo her pøed ní. Díky využití grafických možností GameCube tak na vašich obrazovkách ožije propracovaný mikroskopický fantasy svìt. Hráèi ovládají kapitána Olimara, roztomilého malého astronauta, který havaroval na planetì, obydlené ještì roztomilejšími malými rostlinkami, které jsou známé pod jménem Pikmin. Olimar mùže tato stvoøení vést ve stylu real-time strategie, pøiøazovat jim úkoly, nechat je útoèit na nepøátele a tìžit suroviny. Nejdùležitìjším Olimarovým úkolem je opravit vesmírný koráb, na což má pøesnì 30 dní.