Pikmin 2

Kapitál Olimar se vrátil zpátky na planetu Pikminù, tentokrát v doprovodu svého asistenta Louie. Pøi hledání pokladù jim pomáhá nový druh kvìtinových Pikminù. Ovšem budete muset bojovat v nových temných náhodnì generovaných jeskyních. Pøitom budete muset využívat„point and click“ možnosti ovladaèe Wii Remote kreativnì i obratnì. To a napínavý mód pro 2 hráèe dìlají z tohoto titulù víc než jenom obyèejné pokraèování.

Novì nabízí hra napøíklad Piklopedii. Ta zaznamenává všechny rostliny a stvoøení – od Bulborbù pro Wollyhopy – se kterými mùžete pøijít do styku pøi objevování planety. A úplnì stejnì si mohou hledaèi pokladù nalistovat své nálezy. Celkem se na planetì Pikminù nachází 201 pokladù, které je tøeba objevit. Ale k tomu musí hráèi zvítìzit nad množstvím protivníkù a vyluštit øadu hádanek a hlavolamù. Naštìstí naleznout Olimar a Louie pomoc u nových purpurových a bílých Pikminù. Purpuroví Pikmini mohou díky své supersíle sami zvedat i ty nejtìžší pøedmìty, zatímco bílí dokáží imunizovat proti jedùm a mohou lokalizovat skryté poklady. Strategicky využité nasazení tìchto schopností mùže rozhodnout o výhøe nebo porážce.