Planet 51

Akèní rodinná hra Planet 51 The game se závodními vsuvkami, navazuje na stejnojmenný kreslený film Planeta 51. Americký astronaut Charles Baker pøistane na cizí planetì, jež obývají malí, roztomilí, zelení mimozemšané žijící ve stylu 50. let minulého století. Vystrašení mimozemšané však Charlesovi zabaví loï èímž odstartují jeho nároènou pou za úspìšným návratem na Zemi.

Ve høe se mùžete ještì hloubìji ponoøit do úžasného svìta této planety a jeho obyvatel. Setkáte se nejenom se starými známými z filmu ale i s mnoha novými postavami, prostøedím a pøedevším celou øadu mimozemských vozítek. Mezi jednotlivými misemi, které zahrnují tøeba honièku s policí, pøevoz rozzuøených goril nebo sekání trávy, se kapitán Chuck mùže volnì pohybovat a prozkoumávat prostøedí Plaanety 51.

Hlavní rysy hry:
• Pøes 40 misí a miniher nabitých akcí, pøi kterých budete unikat mimozemské policii a armádì.
• Tucty mimozemských vozítek, od kol pøes taxíky a náklaïáky, ale tøeba i sekaèku na trávu.
• Sbírejte bonusové pøedmìty a odemknìte si bonusové videosekvence.
• Ovládejte obì hlavní postavy z filmu, astronauta Chucka i jeho mimozemského pøítele Lema.
• Zazávoïte si s kamarádem na rozdìlené obrazovce.

Minimální požadavky:
konzole Nintendo Wii